มาเป็นครอบครัวเบอร์แทรม

เราอยู่กันอย่าง “พี่น้อง” ให้ความสำคัญต่อกันเหมือนเป็นคนในครอบครัว
และเรามุ่งหวังให้คนในครอบครัวของเรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าหากครอบครัวของเราแข็งแรง
เราจะสามารถออกไปช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน ดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า

“Building A Stronger Community For All : มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน”

Sale Administrative Executive

คุณสมบัติ • เพศ ชาย หรือ หญิง • อายุ 23 ....