Join the Bertram family

We work together like ‘brothers and sisters’ as if we were working with our tight-knit family,
we strive for our families to be healthy and happy so that if our family is wholesome
we will have the power to go out to create and build a better environment together
that is why, the fundamental aspect of what we do, boils down to

“Building A Stronger Community For All”

HR & Admin Manager

Responsibilities: การวางแผนอัตรากำลังคน ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่ง และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ การจัดทำโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารค่านิยมร่วม และแนวทางในการทำงานขององค์กร อันนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร การบริหารจัดการกระบวนการสรรหาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางแผนการสรรหาในช่องทางการสรรหาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประกาศรับสมัครงาน การคัดเลือกผู้สมัครงานการจัดทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน การเจรจาต่อรองค่าตอบแทน การจัดทำสัญญาจ้างงาน การปฐมนิเทศพนักงาน และการสัมภาษณ์พนักงานลาออก จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรการต่างๆให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน การดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการผลงาน การนำผลประเมินไปใช้ในงาน ทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การวางแผนความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น การบริหารจัดการให้พนักงานมีทักษะความรู้ความชำนาญในงาน และมีทักษะในการจัดการอารมณ์ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ การบริหารจัดการค่าตอบแทนทั้งระบบ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น....

Application Specialist

Responsibilities: Analyzing the business requirements and application development (Dynamic365). Configures the applications according to business requirements. Debug, troubleshoot, and fix configuration and integration issues. Partner with BI development teams to in gathering technical analytics requirements. Initiate idea for leverage usage....

Regulatory Affairs Manager

Responsibilities: เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนหรือแก้ไขเกี่ยวกับทะเบียนยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดปัจจุบัน ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Qualifications: เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร,ยาแผนปัจจุบัน, ขึ้นทะเบียนยาส่งออกหรือนำเข้า, จดแจ้งเครื่องสำอางจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง มีความคิดริเริ่ม มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานโดยเน้นผลสำเร็จ และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC....

BI Developer Supervisor

Responsibilities: Design and transform the data from the core system such as Microsoft Dynamic NAV to data warehouse. Translating business needs into technical specifications. Developing report and dashboard that provide accessible information for decision making. Using data to generate results....

Warehouse Supervisor

รายละเอียดงาน ****ทำงาน จันทร์-เสาร์**** 1.ควบคุมดูแลคลังสินค้าในการรับ-จ่าย การเก็บสินค้า 2.วางแผนพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 3.วางแผนจัดการและการตรวจนับสต๊อคสินค้า และวัตถุดิบในคลังสินค้า 4.จัดทำรายงานสินค้า เข้า-ออก และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5.กำกับ ดูแลพนักงานคลังสินค้าให้จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทักษะในการบริหารคน การสื่อสารประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้ในระดับดี....

Senior Accounting Officer / Accounting Officer

1. Senior Accounting Officer Responsibilities: ดูแลบัญชีด้านจ่ายทั้งหมด (ตั้งหนี้ ทำจ่าย การเคลียร์เงินสดย่อยและเบิกเงินทดลองจ่าย) ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน การซื้อ การขาย และควบคุมทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ การจัดทำและยื่นแบบ ภงด 3/53, ภพ.30 และแบบแสดงรายการภาษีอื่น (ถ้ามี) จัดทำ Reconcile เงินฝากธนาคาร และตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีด้านจ่ายประจำเดือน รวมถึงการจัดทำรายการประกอบ 2. Accounting Officer Responsibilities: ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและรายงานภาษีขาย รวมถึงการตั้งหนี้และรับชำระ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ และการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือระหว่างงวด จัดทำ Reconcile เงินฝากธนาคาร และตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีด้านรับประจำเดือน รวมถึงการจัดทำรายการประกอบ Qualifications: วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป....

International Marketing Supervisor

Responsibilities: Managing traditional and digital marketing for international markets Developing marketing strategies and coordinating marketing campaigns with sales team and local partner to support operations in order to achieve target within assigned country. Overseeing the company’s international marketing budget. Localize....

R&D Assistant Manager

Responsibilities ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา เครื่องสำอาง สินค้าทั่วไป หรืออื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตั้งข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาความคงสภาพ จัดทำและสรุปข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการสนับสนุนงานขาย คัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคุมการดำเนินการในห้องปฎิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ  และบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งาน การจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบ GMP ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน ฮาลาล เครื่องสำอาง และอื่นๆตามนโยบายของบริษัท Qualifications : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง,วิทยาศาสตร์เคมี เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 28-35 ปี....

Financial Analyst Supervisor

Responsibilities: Creating, controlling and monitoring annual budget spending to ensure it remains within budget and variance analysis. Monthly/Quarterly performance reviewing and analysis(PL, BS, and CF) and providing financial information to other departments for decision making. Calculating product costing and evaluating....