green bertram-เซียงเพียว
green bt top-เซียงเพียว

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
โรงงานเบอร์แทรม

ด้วยความตั้งใจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราจึงลงทุน
กว่า 49 ล้านบาท ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4,272 แผง บนพื้นที่
หลังคา 9,320 ตารางเมตร กำลังการผลิต 1,440 kW ซึ่งเป็นระบบ On Grid เชื่อมกับ
ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า (ไม่ใช้แบตเตอรี่) ใน 1 ปี หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
ณ โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1,660,000 kWh ประหยัดค่าไฟฟ้า
6,600,000 บาท และที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 830,000 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากต้นไม้ใหญ่ มากถึง 83,000 ต้น นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเบอร์แทรม

green bertram2-เซียงเพียว